Samples of sugar cookies, Produced on machines moulding rotational RMP-3M, ShR-1M, A2-ShR-3M

003 Kolobok

004 Vesenneye

005 Tsvety

007 Chaynoye

008 Solnechnoye

013 Kaleydoskop

014 Labirint

015 Spiral

019 Romashka

101 Zigzag

102 Bubna

110 Phialka

111 Uzor

201 Odesskoye-2

  

202 Bravo M

 

203 Solnyshko

207 Shtuchki

  

215 Limon

 

216 Dnipro

217 Signs of the Zodiac. Aries

218 Signs of the Zodiac. Taurus

219 Signs of the Zodiac. Gemini

220 Signs of the Zodiac. Cancer

221 Signs of the Zodiac. Leo

222 Signs of the Zodiac. Virgo

223 Signs of the Zodiac. Libra

224 Signs of the Zodiac. Scorpio

225 Signs of the Zodiac. Sagittarius

226 Signs of the Zodiac. Capricorn

227 Signs of the Zodiac. Aquarius

228 Signs of the Zodiac. Pisces

230 Lakomka setka

231 Kokosovoye

319 Kukuruznoye

232 Laska-2

234 Limony

305 Uzelok

236 Svadebnoye

238 Barvinok

306 Plamya

240 Yaroslavskoye

307 Plamya-romb

308 Ovsyanoye B

313 Chess the king

314 Chess the rook

315 Chess the queen

316 Chess the knigh

317 Chess the bishop

318 Chess the pawn

320 Lakomka  
kazachok

321 Lakomka  
with poppy-seed

322 Lakomka  
with raisin

323 Lakomka  
with a nut

324 Lakomka  
with a banana

327 Oktaedr-2

310 Pushchanske